برچسب: FPGA

آشکارساز همزمان

آموزش اجرای آنالوگ و دیجیتالی یک آشکارساز همزمان

آموزش اجرای آنالوگ و دیجیتالی یک آشکارساز همزمان   آشکارسازی همزمان مبنی بر موج مربعی: نمودار بلوکی آشکارسازی همزمان مبنی بر موج مربعی، در شکل ۱ نشان داده شده است. ( شکل ۱. آشکارسازی همزمان مبنی بر موج مربع )…
02166404884